ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดขาย

9M/2560:

5.0%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  • รายปี
  • รายไตรมาส

EBITDA

9M/2560:

11.6%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  • รายปี
  • รายไตรมาส
  • EBITDA Margin

กำไรสุทธิ

9M/2560:

19.8%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  • รายปี
  • รายไตรมาส
  • อัตรากำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

9M/2560:

-5.0%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  • รายปี
  • รายไตรมาส

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

  งบการเงินรวม
  2556 2557 2558 2559 9M/2560
สินทรัพย์รวม 35,941.68 44,312.82 46,991.04 51,746.23 49,133.67
หนี้สินรวม 23,225.30 28,611.19 30,088.41 34,255.86 32,020.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,716.38 15,701.63 16,902.63 17,490.37 17,112.94
รายได้จากการขาย 40,006.64 47,964.75 52,512.72 56,928.37 44,170.62
รายได้รวม 42,725.23 51,208.59 56,243.17 61,144.07 47,201.27
กำไรสุทธิ 3,068.48 3,313.33 3,498.81 4,125.20 3,360.43
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.25 0.27 0.31 0.26
มูลค่าปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.34 0.28 0.25 0.27 -
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 9,589.55 12,329.32 13,151.20 13,151.20 13,151.20
 


อัตราส่วนทางการเงิน

 

  งบการเงินรวม
  2556 2557 2558 2559 9M/2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.64 0.76 0.69 0.71 0.72
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร  
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.65 26.04 25.73 25.51 26.09
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 10.33 9.63 9.45 9.83 10.16
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 7.18 6.42 6.22 6.75 7.12
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 27.1 23.15 21.46 23.99 25.9*
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 9.93 8.2 7.66 8.36 8.88*
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.83 1.82 1.78 1.96 1.87
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 23.31 13.59 15.75 16.86 15.67
 

*Annualized