รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 13,151,198,025 บาท เรียกชำระแล้ว 13,151,198,025 บาท
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3,975,878,432 30.23
2. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,613,023,098 19.87
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 621,415,762 4.73
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 554,382,701 4.22
5. สำนักงานประกันสังคม 459,597,912 3.49
6. นายมานิต อุดมคุณธรรม 297,991,997 2.27
7. AIA TH-EQ4-P 189,700,080 1.44
8. CHASE NOMINEES LIMITED 170,295,132 1.29
9. บริษัท สารสิน จำกัด 167,557,971 1.27
10. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล 142,079,563 1.08

 

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 28,701 ราย การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 44.87%

 

ณ วันที่ 27 กันยายน 2560

ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00% การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.79%