รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 19 เมษายน 2560

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 13,151,198,025 บาท เรียกชำระแล้ว 13,151,198,025 บาท
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3,975,878,432 30.23
2. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,613,023,098 19.87
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 621,415,762 4.73
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 528,891,728 4.02
5. สำนักงานประกันสังคม 439,623,412 3.34
6. นายมานิต อุดมคุณธรรม 297,991,997 2.27
7. CHASE NOMINEES LIMITED 247,021,569 1.88
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 199,214,781 1.51
9. AIA TH-EQ4-P 189,700,080 1.44
10. บริษัท สารสิน จำกัด 167,557,971 1.27

 

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 37,308 ราย การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 43.69%

 

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560

ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00% การถือครองหุ้นต่างด้าว 12.37%