ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ยอดขาย

2564:

+3.8%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

EBITDA

2564:

+4.45%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  • EBITDA Margin

กำไรสุทธิ

2564:

+5.5%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

  • อัตรากำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

2564:

4.5%

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

  งบการเงินรวม
  2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์รวม 50,959.35 54,811.35 52,048.96 56,090.77 58,586.35
หนี้สินรวม 32,314.55 34,897.26 30,910.87 34,525.53 35,695.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,634.79 19,914.10 21,138.08 21,565.24 22,890.43
รายได้จากการขาย 59,888.32 61,951.00 63,046.00 58,346.77 60,567.91
รายได้รวม 64,234.49 66,049.91 67,423.90 61,748.99 63,925.79
กำไรสุทธิ 4,886.39 5,612.62 6,176.60 5,154.70 5,440.52
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.37 0.43 0.47 0.39 0.41
มูลค่าปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.31 0.35 0.38 0.30* 0.32
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 13,151.20 13,151.20 13,151.20 13,151.20 13,151.20
 


อัตราส่วนทางการเงิน

 

  งบการเงินรวม
  2560 2561 2562 2563 2564*
อัตราส่วนสภาพคล่อง  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.75 0.8 0.70 0.77 0.92
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร  
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.45 25.49 25.90 25.28 25.83
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 10.74 11.89 12.27 11.37 11.63
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 7.61 8.5 9.16 8.35 8.51
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 27.05 29.12 30.09 24.14 24.48
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 9.52 10.61 11.56 9.53 9.49
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.73 1.75 1.46 1.6 1.56
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 19.12 27.01 25.19 21.39 24.66
 

*รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า รวมรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ Home Service