ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 •  
  HTML
  PDF
  ZIP
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 25 ต.ค. 2565
 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 25 ต.ค. 2565
 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) 25 ต.ค. 2565
 • ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ประจำปี 2566 28 ก.ย. 2565
 • การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 27 ก.ย. 2565
 • ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 30 ส.ค. 2565
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 26 ก.ค. 2565
 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) 26 ก.ค. 2565
 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) 26 ก.ค. 2565
 • การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท 26 เม.ย. 2565
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 26 เม.ย. 2565
 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) 26 เม.ย. 2565
 • งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) 26 เม.ย. 2565
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 20 เม.ย. 2565
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 08 เม.ย. 2565
 • การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 08 มี.ค. 2565
 • กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายปันผล และเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน 23 ก.พ. 2565
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 23 ก.พ. 2565
 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 23 ก.พ. 2565
 • งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 23 ก.พ. 2565