คณะกรรมการบริษัท

นาย มานิต อุดมคุณธรรม

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

นาย รัตน์ พานิชพันธ์

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นาย ชนินทร์ รุนสำราญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

กรรมการ

นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นาง สุวรรณา พุทธประสาท

กรรมการ

นาย พรวุฒิ สารสิน

กรรมการอิสระ

นาย อาชวิณ อัศวโภคิน

กรรมการ