คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

1 นายมานิต อุดมคุณธรรม

ประธานกรรมการบริหาร

2 นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

กรรมการบริหาร

3 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

กรรมการบริหาร

4 นายรัตน์ พานิชพันธ์

กรรมการบริหาร

1 นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2 นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3 นายชนินทร์ รุนสำราญ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

1 นายรัตน์ พานิชพันธ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2 นายชนินทร์ รุนสำราญ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

3 นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

กรรมการผู้จัดการ

2 นายวีรพันธ์ อังสุมาลี

รองกรรมการผู้จัดการ

3 นายอนุชา จิตจาตุรันต์

รองกรรมการผู้จัดการ

4 นายเกษม ปิ่นมณเฑียรทอง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านปฏิบัติการ

5 น.ส. จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านจัดซื้อ Soft Line

6 น.ส. ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านจัดซื้อ Home Electric Product

7 น.ส. สันนิภา สว่างพื้น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านจัดซื้อ Hard Line

8 น.ส. อิษฏพร ศรีสุขวัฒนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านจัดซื้อ Furniture and Home Textile

9 น.ส. อภิรดี ทวีลาภ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มสนับสนุนงานปฏิบัติการ

10 นายชัยยุทธ กรัณยโสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านบริหารศูนย์กระจายสินค้า

11 นางพรสุข ดำรงศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านบริหารสินค้าคงคลัง

12 นายวทัญญู วิสุทธิโกศล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านพัฒนาธุรกิจ

13 นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย

14 น.ส. สุดาภา ชะมด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 น.ส. มนพัทธ์ พงษ์ปรีดาจิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้าน Home Service

16 นางสุรางคณา ฉายประสาท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้าน Customer Experience

17 นายธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านจัดซื้อ Ceramic & Bathroom

18 นางอุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มปฏิบัติการ HomePro

19 น.ส. วรรณี จันทามงคล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านบัญชี และการเงิน
และเลขานุการบริษัท