นโยบาย และเอกสารดาวน์โหลด

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ

จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลอดจนแนวปฎิบัติที่ดีในระดับสากล โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี สำหรับการปรับปรุงครั้งล่าสุด บริษัทฯ ได้นำสิ่งที่ยึดถือปฎิบัติอย่างต่อเนื่องมากำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฎิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลและหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้บนแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ที่ http://hmpro.listedcompany.com/

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ควรจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน โดยพยายามส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับซื้อหุ้นคืน รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 • บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยื่นเรื่องได้จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าได้จนถึงวันประชุม
 • บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 • กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันไม่สามารถเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
 • บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยเลือกสถานที่จัดที่มีขนาดเพียงพอต่อผู้มาประชุม และสามารถเดินทางสะดวก รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง ผ่านระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน
 • ก่อนเริ่มการประชุม คณะกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถาม และแสดงความเห็น ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
 • บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนน
 • บริษัทฯ ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
 • ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันประชุมหรือรอบก่อนวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันและเปิดเผยการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม และได้มีการเปิดเผยให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ทราบ โดยในส่วนของนโยบาย และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีดังนี้

 • ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (รายงานการมีส่วนได้เสีย) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 • บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทีประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง โดยจัดให้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมทุกเดือน
 • บริษัทฯ แจ้งกรรมการและผู้บริหารให้ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน และข้อมูลภายในที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยได้มีการแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail ทุกไตรมาส

ในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการทำรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานโดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเพื่อให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยความมั่นคง โดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

สำหรับรายละเอียดด้านบทบาทของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้รายงานไว้ที่หัวข้อ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยื่น”

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของรายงานทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น และ นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อ คุณรักพงศ์ อรุณวัฒนา โทร. 0 2832 1416 หรือทาง E-mail: ir@homepro.co.th นอกจากนั้นได้กำหนดให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

เว็บไซต์ บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ดังนี้
 • งบการเงิน (งวดปัจจุบัน – 2545) นำส่งงบการเงินรายไตรมาสภายใน 45 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และนำส่งงบการเงินประจำปี ภายใน 3 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี
 • รายงานประจำปี (ปี 2558 – 2547) เผยแพร่ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 (ปี 2558 – 2550) เผยแพร่บนเว็บไซต์ พร้อมกับส่งให้ ตลท. และ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ปี 2558 - 2554) เผยแพร่ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ Webcast เอกสารประกอบการจัดประชุมนักวิเคราะห์ รวมถึงการเปิดเผยในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น เพื่อความสะดวกและเท่าเทียมกันในการสืบค้นข้อมูล โดยได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายสำหรับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่สนใจ สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการทุกรายไตรมาส รวม 4 ครั้งในปี 2558 รวมทั้งจัดทำเอกสารข่าว (Investor Information Release) เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน
กิจกรรมพบนักลงทุน และการเยี่ยมชมกิจการ ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) เพื่อตอบข้อซักถามเรื่องการดำเนินธุรกิจ จำนวน 74 ครั้ง และยังได้มีโอกาสต้อนรับคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 13 ครั้ง รวมทั้งการร่วมกิจกรรม Opportunity day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง
กิจกรรมพบนักลงทุนนอกสถานที่ ปี 2558 บริษัทฯ เข้าร่วมงาน Conference และ Road show ทั้งที่จัดในประเทศ และต่างประเทศรวม 13 ครั้ง ได้แก่
1. งานพบปะนักลงทุนต่างประเทศที่จัดโดยสถาบันการเงินในประเทศ 7 ครั้ง
2. งาน Conference และ Roadshow ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ ฮ่องกง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
งานแถลงข่าว และความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว 1 ครั้ง เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการประจำปี 2557 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2558 โดยได้มีการจัดทำเอกสารข่าว (Press Release) สำหรับสื่อมวลชน รวมทั้งมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการนำมาพิจารณาทบทวนทุกๆ ปี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน อีกทั้งคณะกรรมการมีการพิจารณาการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อสอบทานความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การจัดการ” ส่วนของหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีการทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณารายการดังกล่าว ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นธรรมและสมเหตุผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างโปร่งใส บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งรวมถึงการลงมติในที่ประชุม บริษัทฯได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ โดยจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจะกำหนดวันเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีทั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

ในการคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนในที่ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ข้อมูลอุตสาหกรรมตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นปัจจุบัน

ในปี 2558 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน 12 / 12      
2. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ 1 11 / 12 10 / 11   1 / 1
3. นาย รัตน์ พานิชพันธ์ 12 / 12 11 / 11   3 / 3
4. นาง สุวรรณา พุทธประสาท 12 / 12      
5. นาย มานิต อุดมคุณธรรม 12 / 12 10 / 11    
6. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล 12 / 12 11 / 11    
7. นาย อาชวิณ อัศวโภคิน 11 / 12      
8. นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 12 / 12   12 / 12  
9. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล 12 / 12   12 / 12  
10. นาย ชนินทร์ รุนสำราญ 12 / 12   12 / 12 3 / 3
11. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 2 7 / 7      
12. นาย พรวุฒิ สารสิน 3 3 / 3      
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558
13. นาย จุมพล มีสุข 4 4 / 4     1 / 1
14. นาย พงส์ สารสิน 5 3 / 8    

หมายเหตุ:

 • 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
 • 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
 • 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 • 4 ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผล วันที่ 30 เมษายน 2558
 • 5 ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2558
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายภาษี
ดาวน์โหลด PDF
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด PDF
หนังสือบริคณห์สนธิ
ดาวน์โหลด PDF
หนังสือรับรอง
ดาวน์โหลด PDF
หนังสือแจ้งคู่ค้าเรื่องนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด PDF
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
ดาวน์โหลด PDF