วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

เราจะเสนอสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอ

เราจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนารูปแบบ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กร

เราบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เราจะแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่ออนาคต และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ตามที่บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่ครบวงจร (One Stop Shopping) บริษัทฯมีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับการเติบโต ของสังคมเมือง ครอบคลุมจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic Community) และในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยมีเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ 100 สาขา ภายในปี 2563 ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงพัฒนาการให้บริการ และคัดเลือกสินค้าใหม่ๆ เพิ่มความหลากหลายในแต่ละกลุ่มสินค้า ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 76 สาขา กระจายครอบคลุม 46 จังหวัดทั่วประเทศ

นอกเหนือจากธุรกิจภายใต้ชื่อ “โฮมโปร” แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง โดยเปิดศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้างครบวงจร จำหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีกภายใต้ชื่อ “เมกา โฮม” โดยมีลูกค้าเป้าหมาย เป็นกลุ่มช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ณ สิ้นปี 2558 เมกา โฮม เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 7 สาขา บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ 15 - 20 สาขา ภายในปี 2563

และเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในรูปแบบ “โฮมโปร” ไปยังต่างประเทศ โดยเริ่มต้นสาขาแรกที่ศูนย์การค้าไอโอไอ ซิตี้มอลล์ (IOI City Mall) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2557 สำหรับการดำเนินงานในปี 2558 ผลตอบรับยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าชาว มาเลเซียให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างสาขาต้นแบบสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตอีกด้วย สำหรับการขยายสาขาในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ 5 - 10 สาขาภายในปี 2563