การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกครั้งประจำปี วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายปันผล ประเภทการจ่ายปันผล จำนวน
(บาท/หุ้น)
มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
2561 11 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 เงินปันผล 0.15 1,972.68
2560 19 เมษายน 2561 8 พฤษภาคม 2561 เงินปันผล 0.18 2,367.22
2560 8 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 เงินปันผล 0.13 1,709.66
2559 12 เมษายน 2560 3 พฤษภาคม 2560 เงินปันผล 0.15 1,972.70
2559 12 กันยายน 2559 28 กันยายน 2559 เงินปันผล 0.12 1,578.02
2558 12 เมษายน 2559 29 เมษายน 2559 เงินปันผล 0.15 1,972.68
2558 7 กันยายน 2558 22 กันยายน 2558 เงินปันผล 0.10 1,315.12
2557 17 เมษายน 2558 8 พฤษภาคม 2558 เงินปันผล 0.07333 904.11
2557 17 เมษายน 2558 8 พฤษภาคม 2558 หุ้นปันผล (15:1) 0.06667 822
2557 21 ตุลาคม 2557 13 พฤศจิกายน 2557 เงินปันผล 0.013889 152.22
2557 21 ตุลาคม 2557 13 พฤศจิกายน 2557 หุ้นปันผล 8:1 0.125 1,369.94
2556 18 เมษายน 2557 8 พฤษภาคม 2557 เงินปันผล 0.0159 152.48
2556 18 เมษายน 2557 8 พฤษภาคม 2557 หุ้นปันผล 7:1 0.1429 1,370.35
2556 28 ตุลาคม 2556 15 พฤศจิกายน 2556 เงินปันผล 0.0186 152.9
2556 28 ตุลาคม 2556 15 พฤศจิกายน 2556 หุ้นปันผล (6:1) 0.1667 1,370.21
2555 12 เมษายน 2556 30 เมษายน 2556 เงินปันผล 0.0186 131.06
2555 12 เมษายน 2556 30 เมษายน 2556 หุ้นปันผล (6:1) 0.1667 1,174.61
2555 12 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2555 เงินปันผล 0.022223 130.50
2555 12 ตุลาคม 2555 30 ตุลาคม 2555 หุ้นปันผล (5:1) 0.20 1,174.40
2554 17 เมษายน 2555 27 เมษายน 2555 เงินปันผล 0.15 877.00
2554 07 ตุลาคม 2554 27 ตุลาคม 2554 เงินปันผล 0.0159 81.28
2554 07 ตุลาคม 2554 27 ตุลาคม 2554 หุ้นปันผล (7:1) 0.1429 729.38
2553 12 เมษายน 2554 29 เมษายน 2554 หุ้นปันผล (6:1) 0.1667 726.42
2553 12 เมษายน 2554 29 เมษายน 2554 เงินปันผล 0.0193 84.12
2553 12 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553 หุ้นปันผล (6:1) 0.1667 621.42
2553 12 ตุลาคม 2553 29 ตุลาคม 2553 เงินปันผล 0.0193 71.96
2552 12 เมษายน 2553 30 เมษายน 2553 เงินปันผล 0.16 594.23
2552 12 ตุลาคม 2552 27 ตุลาคม 2552 หุ้นปันผล (10:9) 0.90 1,752.00
2552 12 ตุลาคม 2552 27 ตุลาคม 2552 เงินปันผล 0.10 194.67
2551 16 เมษายน 2552 28 เมษายน 2552 เงินปันผล 0.35 676.78
2550 18 เมษายน 2551 8 พฤษภาคม 2551 เงินปันผล 0.18 346.49
2549 12 มีนาคม 2550 27 เมษายน 2550 เงินปันผล 0.12 230.44
2548 10 มีนาคม 2549 20 เมษายน 2549 เงินปันผล 0.20 190.82