คำถามที่พบบ่อย

บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนของกลุ่มแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บจก.อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ และกลุ่มสารสิน บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทรับอนุญาต ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ภายใต้เครื่องหมาย "HMPRO"

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสาขาทั้งสิ้น 84 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 27 สาขา และในพื้นที่ต่างจังหวัด 57 สาขา โดยสาขาแรกของบริษัท คือ สาขา รังสิต ซึ่งเปิด ดำเนินการในเดือน กันยายน 2539 สำหรับแผนที่ และที่อยู่ของแต่ละสาขา ได้แสดงไว้ที่หน้า Store Location

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่ครบวงจร (one Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ลูกค้าของโฮมโปรคือ ลูกค้ารายย่อย และ ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ ลูกค้าเป้าหมายของโฮมโปรคือ ลูกค้ารายย่อย ทั้งกลุ่มบ้านเก่า และกลุ่มบ้านใหม่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 ได้แก่

1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3,975,878,432 หุ้น 30.23%
2. บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,613,023,098 หุ้น 19.87%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 732,034,451 หุ้น 5.57%
4. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 621,415,762 หุ้น 4.73%
5. สำนักงานประกันสังคม 363,388,512 หุ้น 2.76%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกสามารถดูข้อมูลได้ที่หน้า ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการประจำปี โดยแสดงไว้ที่หน้า นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังสามารถดูได้ที่หน้า ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ค้นหางบการเงิน และ Presentation แถลงผลประกอบการในแต่ละไตรมาสของบริษัทฯ ได้อย่างไร บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินตามกฎเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถ Download งบการเงินของบริษัทฯ ได้ที่ www.set.or.th อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำงบการเงิน ย้อนหลัง ถึงปัจจุบัน แสดงไว้บน Website ของบริษัท เช่นกัน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจอีกทางหนี่ง งบการเงิน

สำหรับ Presentation ประกอบการประชุมนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทจัดขึ้นทุกไตรมาสนั้น บริษัทได้นำ Presentation ดังกล่าวแสดงไว้บน Website ของบริษัทเช่นกัน Event & Presentation

  • ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-832-1416 ติดต่อคุณ รักพงศ์ อรุณวัฒนา
  • ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) ที่ ir@homepro.co.th
  • ฝากคำถาม click ที่นี่